REGULAMIN Restauracji O!SUSHI

Определение:

1. Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej www.osushi.pl jest firma O!SUSHI Sp. о.о., ул. Бели Бартока 35/7, 92-546 ЛОДЗЬ.

Zarejestrowany pod numerem NIP: 7282856298, REGON 5202943870

2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisijawajowązechnie powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, к фирме O!SUSHI Sp. z oo, ул. Бели Бартока 35/7, 92-546 ЛОДЗЬ.

4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to servis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.osushi.pl , za posrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.osushi.pl , podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Cen.

6. Регуламин – первоначальный регулятор, предназначенный для использования в западных странах.

7. Платношь в розумиениу низшего регламента, чинносць полегайца на заплату, со способом окреслоны с низшим регуламином, wсказаней цены товара или коштув доставы.

8. Płatności Stripe/Przelewy24, с розумением начального регулирования, czynność polegająca na zapłacie, с возможностью окреслоны с niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez systemye24/Przelewy24

9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 22:00.

II. Постановление ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.osushi.pl .

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 уставов з дня 18 липца 2002 г. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, поз. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowien Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i reizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Restauracji.

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

IV. Дополнительная информация, реализация замков

1. Sprzedający, реализующий dowóz zamówień на terenie miasta ukazanego w zamówieniu.

2. Informacja o Alergenach znajduje się na stronie www.osushi.pl .Akceptując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na zakup potraw z alergenami wsród składników. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaostrzenia alergii u Zamawiającego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

4. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji emailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Koszty dostawy zależą od address podanym w zamówieniu. Koszty są podane we wkładce „Dostawa” na stronie www.osushi.pl .

2. Przewidywany Czas realizacji Jest Podany We Szczegółach Zamówienia na stronie www.osushi.pl i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauraci, Zł waruncerzne -jegrezne -jegrzne jegrezne -jegrezne -jen -jen -jen -jen -jen -jen -jedj

3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 45 мин.

4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

VI. Формы платности

1. Dokonanie Płatności Może Nastąpić W 4 Formach: Gotówką Przy Odbiorze, Kartą Płatniczą za Pomocą terminala płtniczego przy odbiorze (po wcześniejszymyszy -plysu -plashatniejszy -stysci -plashatniejszy -plys -plobatniejszy -plashatniejszy -plashi -ploby -plobatniejszy -plashatniejszi -plashatniejszy -ply -plysu

2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia paragon z NIP w terminie przewidzianym ustawowo po wcześniejszym zawiadomieniu.

3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, как Zamawiający zobowiązany bedzie zapłacic wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4. Достэмпным срочным porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt mailowy oks0257@icloud.com 

VII. Дополнительная информация, Платные системы Blue Media : Zwroty

1. Платные онлайн-предложения по продаже услуг Blue Media

2. W przypadku braku potwierdzenia płatności Blue Media w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia ).

3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo nie zwracać 

środki pieniężne opłaconego z góry Zamówienia przez system platności Blue Media.

5. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system platności Blue Media Zamówienia z winy Sprzedawcy, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Blue Media в терминале до 14 дней роботов.

VIII. Дополнительная информация, Система платных терминалов:

1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maxsymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Эби Скорзистач З Z Prawa odstąpienia odmowy zamawiający Zobowiązuje się poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacnego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny   lube oks0257

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu такого же способа оплаты, jakiego użył Konsument.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej на odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. На подставке арт. 38 устав о правах консумента по спелниениу свидчениа пжез спржедавце замавяйеци траци право одстампиеня од умовы.

X. Охрона данич особович

1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 уставы о хроние данич особович.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na podany w sklepie, numer telefonu wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Клиент wyraża zgodę на przesyłanie przez Sprzedawcę на podany w sklepie, адрес электронной почты wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. Постановление коньков:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.osushi.pl .

3. Делает ли Користания Зе Склепу Низббхад, Дест, Посиадани Урздзен Позваладж, Нау, Дост, До-Интернет, Ораз Прзэглдрхи Засобо.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.osushi.pl . Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego www.osushi.pl или składania Zamówień.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego bedącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.